Academia de ştiinţe a Moldovei

Program de Stat „Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”

Scopul programului

Scopul Programului de Stat propus este de a focaliza eforturile experţilor din mai multe domenii pentru obţinerea de substanţe chimice noi şi materiale polifuncţionale cu proprietăţi predeterminate atât prin design-ul clusterizării atomilor şi moleculelor, cât şi prin elaborarea unor arhitecturi spaţiale ce ar asigura materialelor performanţe specifice pentru multiple aplicaţii practice.
În clusterul de cercetări vor colabora Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei şi Institutul de Chimie (sinteza chimică), Institutul de Fizică Aplicată şi Institul de Chimie (cercetări structurale în soluţii şi în corp solid, cercetări teoretice relatie structură-proprietate, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Zoologie (cercetări genetice de mutageneză), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu" şi Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (cercetări biochimice, biomedicale, toxicologice, farmaceutice), Institutul Oncologic (cercetări preclinice şi clinice).

Obiectivele programului

1. Designul şi elaborarea metodelor tehnologice specifice de sinteză chimică a moleculelor organice şi anorganice, asamblării lor în clustere şi diverse arhitecturi spaţiale.
2. Explorarea structurii şi proprietăţilor substanţelor chimice şi materialelor elaborate cu ajutorul diverselor metode fizice, fizico-chimice şi chimice.
3. Elaborarea  modelelor cinetice, care descriu proprietățile antioxidante şi antiradicalice ale substanţelor şi capacitatea lor de a împiedica leziunile oxidative ale ADN-ului.
4. Cercetări teoretice cuanto-mecanice pentru elucidarea relaţiilor structură-activitate, controlul şi estimarea proprietăţilor biomedicinale.
5. Studiul proceselor de mutageneză a inhibitorilor noi cu scopul de a dirija sinteza chimică spre elaborarea moleculelor apte de a fi recomandate in testarea preclinică şi clinică.
6. Identificarea posibilităţilor de utilizare practică a substanţelor şi materialelor elaborate în industrie, protecţia mediului, biomedicină etc.
7. Atragerea studenţilor şi a doctoranzilor în cercetarea ştiinţifică, pregătirea multidisciplinară a cadrelor tinere.
8. Consolidarea potenţialului uman şi crearea premiselor pentru o partcipare largă în programele europene (Orizont 2020, COST, Competitivitate şi inovare etc.).

Valoarea problemei în contextul economic, social sau ecologic 

Substanţele chimice şi materialele noi determină în mare măsură gradientul de dezvoltare a tehnicii şi tehnologiilor moderne. Pe de o parte, piaţa solicită substanţe chimice şi materiale cost-efective, prietenoase mediului, constituite din elemente abundente în natură, pe de altă parte cerinţele faţă de materiale devin tot mai dure: industria solicită materiale multifuncţionale, rezistente în condiţii extremale (temperaturi scăzute sau înalte, presiuni ridicate, câmpuri elecrtromagnetice puternice, medii nocive), nanocompozite cu proprietăţi noi faţă de caracteristicele fazelor componente, materiale biocompatibile pentru diverse aplicaţii biomedicale etc. Ştiinţa materialelor acoperă un specrtu multidisciplinar unde se intersectează mai multe domenii: chimia, fizica, biologia, medicina ş.a. În cadrul programului de stat vor fi propuse şi elaborate dispozitive noi în baza materialelor organice şi anorganice cu arhitectură dirijată.

Proiecte din cadrul programului

Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţia generală 18 02: Materiale, tehnologii şi produse inovative

Nr.

Denumirea proiectului

Directorul de proiect

Organizaţia

Termenul de realizare

1

2

3

4

5

1.       

Design-ul şi asamblarea unor noi magneţi moleculari pe baza precursorilor de mangan (III) cu derivaţi ai tiosemicarbazidelor

Raport intermediar 2014-I

Raport final 2014

Dr. Petru Chetruş

ME, Universitatea de Stat din Moldova

2014-2015

2.       

Tehnologii cost eficiente de obţinere a nanoparticulelor de Ag cu utilizarea cianobacteriilor şi microalgelor ca suport

Raport intermediar 2014-I

Raport final 2014

Acad. Rudic Valeriu

AŞM, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

2014-2015

3.       

Senzori magnetoelectrici în baza materialelor nanocompozite din piezoelectric (GaN) şi metale magnetostrictive pentru aplicaţii biologice

Raport intermediar 2014-I

Raport final 2014

Dr. Popa Veaceslav

ME, Universitatea Tehnică a Moldovei

2014-2015

4.       

Ingineria cristalelor la crearea materialelor metaloorganice cu proprietăţi cooperative

Raport intermediar 2014-I

Raport final 2014

Dr. Kravţov Victor

AŞM, Institutul de Fizică Aplicată

2014-2015

5.       

Sinteza şi studiul complecşilor polinucleari ai metalelor s-nd-4f ca catalizatori în procese chimice, substanţe poroase şi precursori ai nanomaterialelor

Raport intermediar 2014-I

Raport final 2014

Acad. Turtă Constantin

AŞM, Institutul de Chimie

2014-2015

 

Cercetări ştiinţifice aplicate cu destinaţia generală  18 04: Sănătate şi biomedicină

1

2

3

4

5

1.       

Investigarea gradului de toxicitate (LD50) a unor inhibitori de creştere a celulelor de cancer pe baza de compuşi organici şi anorganici, ce conţin azot, oxigen şi sulf (selen)

Raport intermediar 2014-I

Membr. cor. Prisacari Viorel

ME, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

2014-2015

2.       

Sinteza chimică a moleculelor cu proprietăţi antituberculoase, antimicrobiene şi antifungice

Raport intermediar 2014-I

Raport final 2014

Dr. Ţapcov Victor

ME, Universitatea de Stat din Moldova

2014-2015

3.       

De la compuşi naturali la analogiii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase

Raport intermediar 2014-I

Raport final 2014

Dr. hab. Macaev Fliur

AŞM, Institutul de Chimie

2014-2015